over ons afbeelding

expertise.

Advies inzake de aankoop van een geschikt bouwterrein:
op basis van bouwvoorschriften, ligging, oriëntatie, grondkwaliteit en marktwaarde.

Advies inzake de aankoop van een geschikte woning of commercieel pand:
op basis van bouwvoorschriften, ligging, oriëntatie, ondergrond, alsook bouwfysisch onderzoek van de bestaande constructie en de analyse van de vraagprijs,… het geheel getoetst aan uw persoonlijke wensen.

Het maken van een rentabiliteitsstudie:
stel dat u overweegt een grond of een bestaand gebouw te kopen, louter als investering. Wij beantwoorden de door u gestelde vragen. Wat is wenselijk in deze buurt? (buurtonderzoek) Wat is stedebouwkundig maximaal haalbaar ? (onderhandelingen met de bevoegde administratie) Hoe wordt het project vertaald ? (opmaken van organisatieplannen) Wat is de kostprijs? Welk is het rendement?

Het opstellen van een feasibility rapport:
meer nog dan de investering zal het evenwicht tussen kostprijs en opbrengst van belang zijn bij uw definitieve keuze. De doorgedreven kostenraming tussen de aankoop en de definitieve verwerving zal gedurende het hele bouwproces opgevolgd worden. De financiering zal berekend worden volgens een afschrijvingstermijn. Het geheel wordt geprojecteerd op een lange termijn visie.

Het regulariseren van uw bestaand gebouw:
vele gebouwen wijzigen doorheen hun bestaan (bv. bestemmingswijziging, noodzakelijke herstellingswerkzaamheden, niet-vergunde uitbreidingen…) of beantwoorden niet meer aan de geldende regelgeving. (bv. milieueffecten, toegankelijkheid voor gehandicapten, zonevreemde gebouwen…) De regularisatie wordt vooreerst op haar haalbaarheidsgraad getest, alvorens de regularisatieplannen worden opgesteld met het oog op de definitieve vergunning ervan.

De expertise van uw onroerend goed:
het starten van een deskundig onderzoek inzake de muurovername, de plaatsbeschrijving van intrede en uittrede bij verhuring, de bouwfysische plaatsbeschrijving van belendende percelen, de bemiddeling tussen verschillende partijen, het vaststellen van bouwgebreken en het voorschrijven van remedies, het opmaken van een schattingsverslag.

De projectcoördinatie:
in het geheel van menselijke activiteiten staat de architekt als projectcoördinator centraal tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds het bouwteam van aannemer, ingenieur, veiligheidsdeskundige,… en toeleveringsbedrijven. Dank zij een doorgedreven planning en een jarenlange praktijkervaring is het mogelijk het project tijdig op te leveren.

Het technische dossier:
opstellen van louter technische dossiers zoals bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen of de renovatie van balkons van een appartementsgebouw of de realisatie van een zwembad …

Het Interieurontwerp:
in samenspraak met de binnenhuisarchitect zullen gedeeltelijke opdrachten uitgewerkt en gerealiseerd worden zoals bijvoorbeeld de inrichting van de relaxerende badkamer, de reorganisatie tot een functionele keuken of een specifiek meubelontwerp (maatmeubilair, inkombalie, …)